03.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

1 min read

სინონიმები: უნორის თეთრი. ქართული ჯიშია და ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ ცალკეული ძირების სახით სიღნაღის რაიონში (წნორის წყლის ტერიტორიაზე) იყო...

1 min read

ამ ჯიშის ადგილწარმოშობა დაზუსტებას საჭიროებს. ფოთოლი საშუალო ან დიდი ზომისაა, მომრგვალო ან გულისებრი, სამნაკვთიანი, სუსტად ან საშუა-ლოდ დანაკვთული, ზოგჯერ თითქმის...

1 min read

გამოყვანილია საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის მევენახეობის კათედრაზე, პროფ. ვ. ქანთარიასა და დოც. ნ. ჩახნაშვილის მიერ. მშობელთა წყვილებად გამოყენებულია რქაწითელი და ალექსანდრიული...

1 min read

სინონიმები: კაპისდონა, ზეკროულა კაპისტონი. იმერეთის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო სიდიდის,მომრგვალო ან ოდნავ ოვალურია, სამი და ხუთნაკვთიანი, ზოგჯერ...

1 min read

1970 წლის მონაცემებით, ცალკეული ძირების სახით კახეთში (სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს რაიონებში) იყო გავრცელებული. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, სუსტად დანაკვთული, სამ-ხუთნაკვთიანი,...

1 min read

იმერული წარმოშობის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან მცირედ-ოვალური, მთლიანი, ზოგჯერ სამნაკვთიანი, ქვედა მხარეს ხშირი ქეჩისებრი ბუსუსით. ყვავილი...

1 min read

სინონიმები: მცვივანი გაღმამხრული. ყვარელი-თელავის რაიონებში მცირედ გავრცელებული ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომის ან საშუალოზე დიდი, მომრგვალო, სამ-ხუთნაკვთიანი, სუსტად და საშუალოდ...

1 min read

გომის თეთრი – ქართული თეთრყურძნიანი ჯიშია. ცალკეულ ძირებადშუა იმერეთში გავრცელებული. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალოდა საშუალოდ დანაკვთული, მთლიანი ან სამ-ხუთნაკვთიანი, ქვედა...

1 min read

სინონიმი: ბუერო, ბუერა ვაზი, საჩურჩხელე, გავაზურა. ფილოქსერას შემოსვლამდე ფართოდ იყო გავრცელებული კახეთში. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, ზოგჯერ ოვალური, სამ-ხუთნაკვთიანი და...

1 min read

ახმეტური შავი, სინ.: ახმეტური წითელი. ძირითადად, ახმეტა - თელავის რაიონებში მცირედ გავრცელებული კახური წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მრგვალი...