03.12.2020

1011 – დან

ალავერდის მონასტრის მარანი

1 min read

სინონიმი: ღრუბელა. კახური წარმოშობის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან მცირედ-ოვალური, ხუთნაკვთიანი, საკმაოდ ღრმად დანაკვ-თული, ქვედა მხარეს აბლაბუდისებრ-ქეჩისებრი შებუსვით. ყვავილი...

1 min read

სინონიმი: ცხენისძუძუ (შეცდომით). კახური წარმოშობის თეთრყურძნიანიჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო, ზოგჯერ ოვალური,ხუთნაკვთიანი, იშვიათად სამნაკვთიანი, საშუალოდ ან ღრმად დანაკვთული, ქვედა მხარეს...

1 min read

სინონიმები: არაგვეთულა შავი, კობახიძის საფერე. ქართული წითელყურძ-ნიანი ვაზის ჯიშია. პირველად გამოავლინეს ზესტაფონის რაიონის სოფ. არგვე-თაში. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვლო ფორმის,...

1 min read

ძველი კახური წარმოშობის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა და მრგვალი, განივ-ოვალური, იშვიათად ოვალური ფორმის, სამ-ხუთნაკვთიანი, ქვედა მხარეს აბლაბუდისებრი შებუსვით. ყვავილი ორსქესიანია....

1 min read

ქართლის ვაზის ჯიშია. ფოთოლი დიდი ზომისაა, გულისებრი ფორმის, ხუთ-ნაკვთიანი, საშუალოდ ან სუსტად დანაკვთული, ქვედა მხარეს შეუბუსავი. ყვავილი ორსქესიანია. მტევანი საშუალო...

1 min read

სინ.: ღრუბელა. კახური წარმოშობის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან მცირედ-ოვალური, ხუთნაკვთიანი, საკმაოდ ღრმად და-ნაკვთული, ქვედა მხარეს აბლაბუდისებრ-ქეჩისებრი შებუსვით. ყვავილიორსქესიანია....

1 min read

კახური წარმოშობის წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი დიდი ზომისაა, მომრგვალო ან გულისებრი ფორმის, დაუნაკვთავი ან საშუალოდ დანაკვ-თული, მთლიანი ან ხუთნაკვთიანი, გლუვი,...

1 min read

კახური წარმოშობის თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზო-მისაა, მომრგვალო, ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ ან ღრმად დანაკვთული, ქვედა მხარეს ჯაგრისებრად შებუსული. ყვავილი ორსქესიანია....

1 min read

სინონიმი: ტყის ვაზი. თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. გამოვლინდა კახეთში – სიღნაღის რაიონში. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან ოდნავ ოვა-ლური, ხუთნაკვთიანი. ნაკვთები...

1 min read

კახური წარმოშობის თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია. ფოთოლი საშუალო ზომისაა, მომრგვალო ან გულისებრი ფორმის, დაუნაკვთავი, ზედა მხარეს წვრილ და მსხვილ ბურთულისებრად დანაოჭებული,...